Navaratri recipes

 • Chana dal halwa recipe

  Chana dal halwa is a delicious and melt ...

 • Ellu sadam recipe, Sesame rice

  Ellu sadam/ Sesame rice is a very quick ...

 • Green chana sundal, Chana sundal, Chickpeas sundal

  Green chana or Hara chana or choliya is ...

 • Green gram sweet sundal, Pachai payaru sundal

  Green gram sweet sundal/ Pachai payaru sundal ...

 • Jowar ladoo recipe, Sorghum ladoo, Cholam ladoo

  Cholam ladoo/ Jowar ladoo/ Sorghum ladoo ...

 • Kalkandu pongal recipe, Kalkandu Sadam, Sweet pongal

  Kalkandu pongal is one such variety of sweet ...

 • Karamani sundal, Black eyed peas sundal recipe

  Karamani/ Black eyed peas sundal is one ...

 • Karupatti thengai poli recipe, Coconut poli

  Karupatti thengai poli/ Coconut poli/ Thengai ...

 • Kollu sundal, Horse gram sundal, Navratri sundal recipes

  Kollu also known as horse gram / ulavalu ...

 • Malai ladoo recipe, Chena ladoo

  Malai ladoo/ Chena ladoo/ Paneer ladoo is ...

 • Moong dal sundal recipe, Pasi paruppu sundal

  Moong dal sundal/ Pasi paruppu sundal is ...

 • No onion no garlic veg pulao recipe, Vegetable pulao

  Veg pulao/ Vegetable pulao is a simple, ...

 • Pachai payaru sundal recipe, Green gram sundal

  Green gram dal sundal/ Pachai payaru sundal ...

 • Padhir peni recipe, Chiroti recipe

  Padhir peni/ Chiroti is a scrumptious flaky ...

 • Peanut ladoo recipe, Groundnut laddu recipe

  Peanut ladoo is a very simple and easy to ...

 • Peanut sundal, Verkadalai Sundal, Navaratri recipes

  Peanut sundal is the first variety of sundal ...

 • Rajma sundal recipe, Rajma guggillu

  Rajma sundal is a very healthy and easy ...

 • Rava ladoo recipe, How to make rava laddu

  Rava ladoo/ Rava laddu is a very easy and ...

 • Sesame Ladoo, Ellu urundai, Ganesh chaturthi recipes

  Sesame ladoo is a easy and quick recipe ...

 • Sweet corn sundal, Sundal recipes

  Sweet corn sundal is a easy, healthy and ...

 • Sweet pongal recipe, Sakkarai pongal, Chakkara pongali

  Sakkarai pongal/ Sweet pongal/ Chakkara ...

 • Tapioca halwa recipe, Cassava halwa

  Tapioca halwa/ Cassava halwa/ Kappa halwa ...

 • Thinai kesari recipe, Millet kesari

  Thinai kesari/ Foxtail millet is a healthy ...

 • Thinai sweet paniyaram recipe, Millet recipes

  Foxtail millet/ Thinai/ Korra is a grass ...

 • Advertisements

  Varagu arisi sakkarai pongal, Millet sakkarai pongal

  Varagu arisi sakkarai pongal/ Kodo millet ...

 •